BSH HR

Realizowane projekty

BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. już od 10 lat aktywnie wspiera system kształcenia w regionie, zarówno w obszarze edukacji zawodowej, jak i szkolnictwa wyższego. 25 lat obecności w Polsce pozwoliło firmie dobrze rozpoznać specyfikę zarówno rynku pracy, jak i przede wszystkim potrzeby uczestników systemu oświaty, zwłaszcza w zakresie uzupełniania wiedzy teoretycznej o praktykę zgodną z aktualnymi trendami w przemyśle.

Kształcenie zawodowe – pomost do zawodowego sukcesu

Promocja oraz wsparcie dla kształcenia zawodowego mają odzwierciedlenie zwłaszcza we współpracy z placówkami oświatowymi i uczniami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 przy Al. Politechniki 38 w Łodzi ( ZSP9 ) oraz uczniami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 przy ul. Strykowskiej 10/18 w Łodzi ( ZSP10 ). Firma już od 10 lat patronuje klasom o profilu Technik Mechatronik, Technik Automatyk oraz klasie Mechatronik w Szkole Branżowej I i II stopnia.

Uczniowie klas patronackich BSH mogą skorzystać z finansowanych przez firmę:

 • - dodatkowych zajęć z języka niemieckiego,
 • - wyprawek szkolnych (podręczniki, przyrządy pomiarowe),
 • - warsztatów edukacyjnych na terenie firmy,
 • - wycieczek po fabrykach BSH w Polsce,
 • - praktyk zawodowych w BSH,
 • - warsztatów przygotowujących uczniów do wejścia na rynek pracy, w tym udziału w rekrutacjach.

Szkoła Branżowa I Stopnia – najlepszy start na rynku pracy

Na szczególne wsparcie BSH mogą liczyć uczniowie, którzy zdecydują się na zdobycie kwalifikacji w zawodzie Mechatronik w Szkole Branżowej I nr 9 w Łodzi (ZSP 9) – wszyscy uczniowie spoza Łodzi będą mieć zapewnione finansowanie bursy szkolnej przez 3 lata nauki.

Osoby uzyskujące zawód Mechatronik mogą realizować zadania zawodowe polegające na:

 • - montowaniu urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • - wykonywaniu rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • - wykonywaniu konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych.

Korzyści płynące z wyboru klasy Mechatronik w Szkole Branżowej I Stopnia nr 9 w Łodzi:

 • kwalifikacje zawodowe po 3 latach nauki umożliwiające znalezienie atrakcyjnej pracy w zawodzie poszukiwanym przez pracodawców,
 • szansa na kontynuowanie nauki w Szkole Branżowej II Stopnia i uzyskanie tytułu technika mechatronika po kolejnych 2 latach nauki,
 • możliwość podjęcia pracy w BSH po zdobyciu kwalifikacji zawodowych.

Zachęcamy do wyboru klasy patronackiej BSH w zawodzie MECHATRONIK w Szkole Branżowej I Stopnia nr 9 (ZSP nr 9).

Szczegóły dostępne na stronach:

Kontakt - ZSP9 ZSP 9 - mechatronik

zMontuj z nami swoją karierę

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 firma BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. realizuje w okresie 01.09.2016 – 30.08.2018 projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet XI, Działanie XI.3 pod nazwą „zMontuj z nami swoją karierę”. Inicjatywa obejmuje działania edukacyjne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi.

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych 85 uczniów oraz 7 nauczycieli ww. szkoły.

Działania w projekcie obejmują przede wszystkim:

 • dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów (szkolenia uprawnieniowe, kompetencje IT)
 • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli,
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe,
 • doradztwo psychologiczne
 • wycieczki doradcze
 • staże zawodowe na terenie firmy BSH
 • doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt, materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia.

Realizacja zaplanowanych działań ma w efekcie doprowadzić uczniów do efektywnego wejścia na rynek pracy zaraz po zakończeniu nauki. W projekcie nacisk położony jest na rozwijanie umiejętności praktycznych, których pożądają pracodawcy. Wszyscy uczniowie mają zagwarantowane warsztaty oraz staże, pozwalające rozwinąć zdobytą wiedzę teoretyczną w praktyce.

W projekcie uwzględniono doposażenie placówki, zwłaszcza sal, w których odbywają się zajęcia. Uczący się w zawodach Technik Mechatronik i Mechatronik, przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu czy oprogramowania, zdobywają zakładaną wiedzę. Oprócz tego uczniowie wyposażeni zostaną w umiejętności interpersonalne i wiedzę jak odnaleźć się na rynku pracy.

Współpraca BSH z Politechniką Łódzką

Wieloletnia już współpraca BSH z Politechniką Łódzką w dn. 28.03.2018 r. została sformalizowana poprzez podpisanie Umowy ramowej o współpracy przez Rektora Politechniki Łódzkiej Sławomira Wiaka, Prezesa Zarządu BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp.z o.o Konrada Pokutyckiego oraz Dyrektora Oddziału BSH w Łodzi Olivera Giersberga.

Porozumienie ma na celu m.in. ukierunkowanie studentów na bardziej praktyczne aspekty rynku pracy, jak np. określenie umiejętności poszukiwanych przez pracodawców. Umowa swoim zakresem obejmuje współpracę w wielu obszarach, wśród których ważną rolę odgrywa program badawczo-rozwojowy, czyli R&D. Ponadto, współpraca przewiduje rozszerzenie programu staży dla studentów, doktorantów i kadry akademickiej Politechniki, a także organizację zajęć praktycznych przez pracowników BSH.

Współpraca naszej firmy z Politechniką Łódzką nie jest przypadkowa. To właśnie w Łodzi zlokalizowane są nasze trzy fabryki oraz Centrum Badawczo-Rozwojowe. Umowa zawarta pomiędzy firmą BSH a Politechniką Łódzką to znakomity przykład partnerstwa pomiędzy biznesem a uczelnią wyższą. Zacieśnienie współpracy oznacza uwolnienie potencjału, który drzemie w niezwykle zdolnych studentach Politechniki Łódzkiej oraz możliwość dalszego rozwoju naszej firmy w kolejnych obszarach – mówił Konrad Pokutycki, Prezes Zarządu BSH w Polsce.

Partnerstwo BSH i Politechniki Łódzkiej przewiduje również powoływanie wspólnych projektów rozwojowych. Byłyby one zgłaszane do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w celu pozyskania wsparcia w postaci grantów. W ramach współpracy partnerzy będą skupiać uwagę w szczególności na rozwoju kształcenia w obszarach: mechatronika, mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka, a także informatyka, elektronika, telekomunikacja, inżynieria produkcji czy też inżynieria materiałowa i kompozyty.